Nauka Jezyka Francuski Online

LA COMPARAISON DES ADJECTIFS - STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Przymiotnik w języku francuskim podobnie jak w języku polskim posiada trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy. Stopniowanie nie jest trudne gdyż w większości przypadków odbywa się  w sposób regularny. W artykule znajdziesz zasady regularnego stopniowania przymiotników jak również wyjątki od reguły.

Stopień równy

Stopnia równego używamy gdy chcemy porównać elementy lub cechy, które są podobne, jednakowe. Tworząc stopień równy, stosujemy najczęściej konstrukcję aussi +…+ que (tak… jak)

Amélie est aussi belle que sa sœur.
(Amelia jest równie ładna jak jej siostra.)

Il est aussi grand que moi.
(On jest tak samo wysoki jak ja.)

André  travaille aussi bien que Benjamin.
(Andrzej pracuje tak samo dobrze jak Beniamin.)

Możemy też posługiwać się konstrukcją: autant…que (tyle..ile)

Ma mère travaille autant que ma tante.
(Moja mama pracuje tyle ile moja ciocia)

Konstrukcje aussi que i autant que łączymy również z zaimkami osobowymi mocnymi: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.

Stopień wyższy i niższy

Stopień wyższy bądź niższy stosujemy gdy chcemy porównać ze sobą różne elementy, cechy. Tworząc stopień wyższy, używamy konstrukcji plus… que (bardziej… niż) lub moins… que (mniej… niż):

Stopień wyższy

Stosujemy: plus  + adjectif + (que) (bardziej….niż)

 

Pierre est plus âgé que Anne.
(Piotr jest starszy od Anny.)

Marie cours plus vite que lui.
(Maria biega szybciej niż on.)

Ce poème est plus touchant que l'autre.
(Ten wiersz jest bardziej wzruszający od tamtego.)

Stopień niższy

Stosujemy:  moins  + adjectif + (que) (mniej.....niż)

 

Joanne est moins sympathique que Marie.
(Joanna jest mniej sympatyczna od Marie.)

Elle est moins intelligente que Gaëlle.
(Ona jest mniej inteligentna niż Gaëlle.)

Stopień najwyższy

Stopień najwyższy przymiotnika tworzymy używając konstrukcji le plus (najbardziej) + adjectif  lub le moins + adjectif  (najmniej) dla rodzaju męskiego oraz la plus + adjectif (najbardziej) lub la moins + adjectif + (najmniej) dla rodzaju żeńskiego:

Pierre est le plus amusant de nous tous.
(Pierre jest najbardziej zabawny z nas wszystkich.)

Ma cherie est la plus belle.
(Moja ukochana jest najpiękniejsza.)

Agnès est une personne la plus ouverte de notre équipe.
(Agnieszka jest najbardziej otwartą osobą z naszego zespołu.)

Beatrice est la moins sympathique.
(Beata jest najmniej sympatyczna.)

Trzeba pamiętać, że przymiotniki powinny zawsze zgadzać się w liczbie i rodzaju z podmiotem - zarówno w stopniu równym, jak i w wyższym i najwyższym:

une robe chère (droga sukienka)
une robe plus chère (droższa sukienka)
une robe la plus chère (najdroższa sukienka)
des robes cheres (drogie sukienki)
des robes plus chères (droższe sukienki)
des robes les plus chères (najdroższe sukienki)

un livre intéressant (interesująca książka)
un livre plus intéressant (bardziej interesująca ksiażka)
un livre le plus intéressant (najbardziej interesująca książka)
des livres intéressants (interesujące książki)
des livres plus intéressants (bardziej interesujące książki)
des livres les plus intéressants (najbardziej interesujące książki)

Stopniowanie przymiotników nieregularnych

Stopniowanie nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym dla rodzaju męskiego:

  • bon – meilleur - le meilleur
  • beaucoup - plus -le plus
  • bien - mieux - le mieux
  • mauvaise - pire - le pire
  • petit - moindre-le moindre

Pire i moindre używamy opisując pojęcia abstrakcyjne takie jak: p.ex  la pire situation (gorsza sytuacja), le moindre espoir (najmniejsza nadzieja), le pire ennemi (najgorszy wróg)

Przykłady:

C'est le meilleur anniversaire de ma vie.
(To moje najlepsze urodziny w życiu)

Ta situation est pire que la mienne.
(Twoja sytuacja jest gorsza niż moja)

Tu est pire en espagnol que moi.  
(Jesteś gorszy z hiszpańskiego ode mnie)
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej