Nauka Jezyka Francuski Online

ADJECIFS ET PRONOMS POSSESIFS - ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Po przeczytaniu tego artykułu powinieneś/powinnaś znać przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz przymiotniki i zaimki wskazujące oraz umieć zastosować je w swoich wypowiedziach.

Przymiotniki dzierżawcze (les adjectifs possesifs) służą do określania przynależności danej rzeczy/osoby  np.: mój paszport, twój kot, nasz pies, wasze sukienki, ich spódnice etc. Rodzaj gramatyczny zaimka przymiotnego dzierżawczego uzgadniamy z liczbą i rodzajem posiadanego przedmiotu.

W tabeli poniżej znajdują się formy zaimków dzierżawczych w zależności od rodzaju obiektu i liczby właścicieli.

Posiadacz (Posseseur)

Masculin
(rodzaj męski)

Feminin
(rodzaj żeński)

Pluriel (liczba mnoga  r.męski/r.żeński)

Je (Ja)

mon (mój)

ma (moja)

mes (moje)

Tu (Ty)

ton (twój)

ta (twoja)

tes (twoje)

Il/Elle (On/Ona)

        son (jego/swój)

       sa (jej/swoja)

ses (jego/jej)

Nous (My)

notre (nasz)

notre (nasza)

nos (nasze)

Vous (Wy)

votre (wasz)

votre (wasza)

vos (wasze)

Ils (Oni)

leur (ich)

leur (ich)

leurs (ich)

Z tabeli możemy wywnioskować że jeśli jedna osoba posiada kilka rzeczy, to nie jest już ważne, jakiego one są rodzaju, ponieważ zaimki przymiotne dzierżawcze mają takie same formy dla obu rodzajów: mes, tes, ses, np. Jeśli kilka osób posiada jedną rzecz, zaimki przymiotne dzierżawcze mają następujące formy: notre (nasz / nasza), votre (wasz / wasza), leur (ich). Te zaimki przymiotne dzierżawcze mają taką samą formę dla obu rodzajów, np.

Jeżeli natomiast kilka osób posiada kilka rzeczy, zaimki przymiotne dzierżawcze mają następujące formy: nos (nasi / nasze), vos (wasi / wasze), leurs (ich).

WAŻNE! Istotne jest to że zaimki ma, ta, sa, przechodzą w mon, ton, son przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę lub nieme h.

Na przykład: mon amie, son école, ton historie, mon occasion, mon examen

Oto kilka przykładów zdań gdzie występują przymiotniki dzierżawcze:

J’ai un vélo. C’est mon vélo.

J’ai des amis. Ce sont mes amis.

Elle a une amie. C’est son amie.

J’ai des gâteau. Ce sont mes gâteaux.

Ils ont des livres. Ce sont leurs livres.

Il  pense souvent a ses amies.

Donne-moi ton numéro de téléphone, s’il te plait.

LE PRONOMS POSSESIFS ( ZAIMEK RZECZOWNY DZIERŻAWCZY)

Zaimki rzeczowne dzierżawcze określają właściciela danego przedmiotu. Zastępują rzeczownik poprzedzony przymiotnikiem dzierżawczym (mon, ton, son...).  W zdaniu stosujemy ich gdy chcemy uniknąć powtórzeń. Występują bez rzeczownika.

 

Liczba pojedyncza (Singulier)

Liczba mnoga (Pluriel)

 

Rodzaj męski (masculin)

Rodzaj żeński
(feminin)

Rodzaj męski/rodzaj żeński

Je /Tu/Il/Elle (ja/ty/on/ona)

Le mien (mój)

La mienne (moja)

Les miennes (moje)

Le tien (twój)

La tienne (twoja)

Les tiennes (twoje)

Le sien (jego/jej)

La sienne (jego/jej)

Les siennes (jego/jej)

Nous/vous/ils
(my/wy/oni)

Le nôtre (nasz)

La nôtre (nasza)

Les nôtres (nasi/nasze)

Le vôtre (wasz)

La vôtre (wasza)

Les vôtres (wasi/wasze)

Le leur (ich/swój)

La leur (ich/swoja)

Les leurs (ich/swoje)

Oto kilka przykładowych zdań :

Ce n'est pas son crayon, c'est mon crayon.
(To nie jest jego ołówek, to jest mój ołówek.)

Z wykorzystaniem zaimka dzierżawczego to zdanie wygląda następująco:

Ce n'est pas le sien, c'est le mien.
(To nie jest jego (ołówek), to mój.)

Non, c'est ma voiture, ta voiture est à côté de la poste.
(Nie, to jest mój samochód, twój samochód jest obok poczty.)

I zdanie przekształcone tak aby wykorzystać zaimek dzierżawczy:

C’est la mienne, la tienne à côté cote de la poste.
(To jest mój, twój jest obok poczty.)

Ma mère est plus jeune que la sienne.
(Moja mama jest młodsza od jej (w domyśle : mamy)

J’ai perdu ma parapluie. Pouvez - vous me prêter la vôtre.
(Zgubiłem mój parasol. Może mi Pan pożyczyć swój ?

Ciekawostka : à la tienne = à ta sante (przy wznoszeniu toastów : Twoje zdrowie)
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej