Nauka Jezyka Francuski Online

FORMA ŻEŃSKA I LICZBA MNOGA PRZYMIOTNIKA w Języku Francuskim

Tworzenie formy żeńskiej przymiotnika

Przymiotnik w języku francuskim uzgadniamy w rodzajem i liczbą rzeczownika, który określa ten przymiotnik. Rodzaj żeński i liczbę mnogą regularnie tworzymy dodając końcówkę – e w rodzaju żeńskim  i – s w liczbie mnogiej. Tak mówią zasady ogólne.

Istnieje kilka zjawisk związanych z tworzeniem formy żeńskiej przymiotnika. W każdej z nich punktem wyjścia jest przymiotnik w formie męskiej. Zostały one zebrane tabeli poniżej:

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na

Przymiotnik w rodzaju żeńskim tworzymy:

Przykład
Rodzaj męski –rodzaj żeński

-e

Forma przymiotnika pozostaje bez zmian

malade - malade
formidable - formidable
vide - vide

- é, - i, - u

dodajemy końcówkę -e

blessé -  blessée
impoli - impolie
inattendu- inattendue

-d, - al, -n – t

dodajemy końcówkę -e

laid – laide
froid – froide
grand - grande

amical – amicale
original – originale

brun- brune

souriant - souriante
important - importante

– et

dodajemy końcówkę – ète

 

concret - concrète
régulier - régulière
inquiet - inquiète

– el, - n, - s podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy - e essentiel – essentielle
bon - bonne
épais – épaisse

- if, - ic, - eux

dodajemy końcówki -ive, - ique, - euse

positif- positive
affectif - affective
public - publique
curieux- curieuse
dangereux - dangereuse

Zapamiętaj nieregularne formy rodzaju żeńskiego przymiotników w tabelce:

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

beau

belle

blanc

blanche

doux

douce

roux

rousse

vif

vive

vieux

vieille

fou

folle

faux

fausse

neuf

neuve

Przymiotniki posiadające podwójną formę rodzaju męskiego

Uwaga! Niektóre przymiotniki posiadają podwójną formę przymiotnika w rodzaju męskim. Należą do nich  np beau, nouveau, fou, mou, vieux,. Druga forma przymiotnika w rodzaju męskim to odpowiednio bel, nouvel, fol, mol, vieil, które używane są przed przymiotnikami zaczynającymi się od samogłosek lub od h niemego.
Tabela. Przymiotniki posiadające podwójną formę rodzaju męskiego.

Znacznie

Rodzaj męski

Rodzaj męski (druga forma)

Rodzaj żeński

Rodzaj męski liczba mnoga

Rodzaj żeński, liczba mnoga

piękny

beau

bel

belle

beaux

belles

nowy

nouveau

nouvel

nouvelle

nouveaux

nouvelles

stary

vieux

vieil

vieille

vieux

vieilles

szalony

fou

fol

folle

fous

folles

miękki

mou

mol

molle

mous

molles

Przykłady: un bel enfant (piękne dziecko), le nouvel an (nowy rok) un vieil homme (stary człowiek), un fol amour (szalona miłość), un mol abricot (miękka morela)

Liczba mnoga przymiotnika

Zasady tworzenia liczby mnogiej przymiotnika są analogiczne do zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników.
1) Ogólna zasada tworzenia liczy mnogiej przymiotnika polega na dodaniu « s » do przymiotnika w liczbie pojedynczej tak jak prezentują to przykłady poniżej :

Un petit garçon /des  petits garçons

Une petite fille / des petites filles

Un grand homme /des  grands hommes

Un enfant souriant/des enfants souriants

Une personne ouverte/des personnes ouvertes

2) Przymiotniki zakończone na -u

Przymiotniki posiadające końcówkę « -eu » i « -au », w liczbie mnogiej dodajemy  « x » (oprócz bleu et pneu, do których dodajemy  « s »)

Des livres hébreux ; des yeux bleus ; des villages esquimaux ; des frères jumeaux

3) Przymiotniki zakończone na -al

Większość przymiotników zakończonych na  « -al » w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej ma końcówkę  « -aux » 

loyal / loyaux
mental / mentaux
mondial/mondiaux 
régional / régionaux 
royal / royaux

Uwaga, niektóre przymiotniki zakończone na –al w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę –als

fatal / fatals
natal/ natals
banal/banals
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej